Açık Alkollü İçki Satış Belgeli İşyerlerinde Alkollü İçki Marka, Amblem ve Logolarının Kullanımı

Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Alkollü İçki Marka, Amblem ve Logolarının Kullanılabileceği Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere, 6487 sayılı Kanun ile değişik 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6 ncı maddesi birinci fıkrasında, “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

07/01/2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasında ise, “Açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Kurumumuza iletilen bilgi taleplerinden açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde masa örtüsü, peçete, tabure, sandalye, menü, tuzluk, tabak gibi materyaller üzerinde marka, amblem ve logo kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.
Anılan mevzuatta yer alan servis amaçlı materyallerden alkollü içki servisinde doğrudan kullanılan bardak, tirbuşon, buzluk, açacak gibi araç ve gereçlerin anlaşılması gerekmekte olup masa örtüsü, peçete, tabure, sandalye, menü, tuzluk, tabak gibi alkollü içki servisinde doğrudan kullanılmayan materyaller üzerinde marka, amblem ve logo kullanılmasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
İdari yaptırımlara muhatap olunmaması için açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde alkollü içki marka, amblem ve logo kullanımına ilişkin uygulamaların işbu duyuruda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.

Suat EVCİMEN
Başkan

Pazartesi, Nisan 14, 2014

Yorum